THÔNG TIN CẦN BIẾT

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Luật Báo chí 2016 có quy định về khái niệm báo chí và hoạt động báo chí như sau:

– Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

– Hoạt động báo chí là hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí; cung cấp thông tin và phản hồi thông tin cho báo chí; cải chính thông tin trên báo chí; xuất bản, in, phát hành báo in; truyền dẫn báo điện tử và truyền dẫn, phát sóng báo nói, báo hình.

=> Như vậy, theo các khái niệm này thì có thể hiểu đơn giản báo chí là sản phẩm thông tin còn hoạt động báo chí là các hoạt động như sáng tạo, cung cấp, phản hồi, cải chính, xuất bản, in,…các thông tin./.

Văn bản về cách thức làm việc