Ông Từ Huy Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty TVEL tự ý nghỉ việc

0
687
Ông Từ Huy Hiệp.

Ngày 07/03/2022, căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL) do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) chủ quản, chủ sở hữu; ông Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm CEDC, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TVEL đã ký ban hành Quyết định số 15QĐ/GĐTTCEDC, về việc ông Từ Huy Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty TVEL tự ý nghỉ việc.

Nội dung Quyết định ghi rõ:

– Căn cứ việc ông Từ Huy Hiệp không đến làm việc với Cơ quan chủ quản mặc dù được mời nhiều lần.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày 07/03/2022, ông Từ Huy Hiệp không còn là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL) do Trung tâm CEDC chủ quản, chủ sở hữu.

Lý do: Ông Từ Huy Hiệp tự ý bỏ nhiệm vụ, không đến làm việc với Cơ quan chủ quản mặc dù được mời nhiều lần.

+ Ông Từ Huy Hiệp đã tự ý bỏ nhiệm vụ, vì vậy những giấy tờ Trung tâm CEDC và Công ty TVEL đã cấp cho ông Từ Huy Hiệp đều bị hủy bỏ không còn giá trị sử dụng.

Điều 2: Để bảo đảm quyền lợi cho cộng tác viên (nhân sự bán cơ hữu), trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, những cộng tác viên (nhân sự bán cơ hữu) do ông Từ Huy Hiệp tuyển dụng quản lý đã được cấp thẻ công tác (như trong danh sách kèm theo) phải liên hệ với Giám đốc Trung tâm CEDC (ĐT số 0903682486) để thống nhất công việc. Nếu hết thời hạn 15 ngày mà không liên hệ, Trung tâm CEDC sẽ hủy bỏ những thẻ công tác đã cấp cho cộng tác viên (nhân sự bán cơ hữu) do ông Từ Huy Hiệp tuyển dụng quản lý.

Danh sách những cộng tác viên (nhân sự bán cơ hữu) do ông Từ Huy Hiệp tuyển dụng quản lý đã được cấp thẻ công tác

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 Hồ Văn Toàn 1971
2 Nguyễn Quốc Nguyên 1977
3 Từ Huy Hiếu 1995
4 Phạm Thị Thu Hà 1968
5 Nguyễn Đình Phong 1981
6 Lê Văn Bảo 1984
7 Nguyễn Ngọc Thắng 1976
8 Nguyễn Ngọc Hoàng 1983
9 Đặng Phú Bình 1987
10 Ngô Đức Phương 1977
11 Lê Văn Thân 1980
12 Hà Mạnh Huy 1980
13 Hồ Minh Đạt 1972
14 Đỗ Việt Anh 1981
15 Lê Đình Hiệp 1958
16 Trần Văn Duy 1987
17 Trần Văn Nhân 1991

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Từ Huy Hiệp và những cộng tác viên (nhân sự bán cơ hữu) do ông Từ Huy Hiệp tuyển dụng quản lý đã được cấp thẻ công tác chịu trách nhiệm thi hành.

Nguồn: CÔNG TY TVEL